Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Markigheden


Welkom op de website van de Vereniging Drentse Boermarken. U bevindt zich nu op de pagina Markigheden. Op deze pagina delen wij nieuws, wetenswaardigheden en andere informatie met u. Heeft u tips of opmerkingen over deze pagina / website? Neem dan contact op met ons via de gegevens die u vindt aan de linkerkant van deze pagina. 


Volmachten Boermarken: logo


Klik hier
 


Voor belangrijke informatie over b.v. bijeenkomsten, faunaloket Drenthe, subsidieregelingen, adviezen enz.

 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Drentse_boermarken_logo_Nationale_Inventaris_-_kopie

De Drentse Boermarken zijn eind 2016 door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.Een waardering voor deze in de middeleeuwen ontstane en nog steeds zeer actieve organisatie op het Drentse Platteland.
 

Lees meer...
 
De Drentse Boermarken op lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Drentse Boermarken zijn definitief opgenomen op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Donderdag 24 november 2016 werd daarvoor het certificaat getekend, tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Drentse Boermarken.

Lees meer...
 
Drentse Boermarken actief in de gemeenschap

Uit gesprekken en informatie van de Boermarken blijkt dat veel Boermarken nauw betrokken zijn bij de plattelandsgemeenschap. Zij vormen een niet los te denken onderdeel van hun leefomgeving. Die betrokkenheid blijkt uit talrijke voorbeelden toen wij t.b.v. onze website ,vroegen met welke activiteiten zij zoal bezig zijn. Van een aantal kregen wij  een reactie. Steun voor allerlei activiteiten, actief voor het behoud  van een goed milieu en een goede PR. Behoud van traditionele paasvuren zoals bijvoorbeeld in Rolde, Gieten, Bonnen.
 

IMG_0994

Lees meer...
 
Boermarke Gees actief met snoeidag

Zaterdag 27 februari 2016 is er een snoeidag gehouden door de Boermarke Gees in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Een actieve dag met een mooi resultaat.
 

 

Lees meer...
 
Kringvergaderingen Drentse Boermarken 2017 geslaagd

De vijf kringvergaderingen van de VDB in Noordenveld, Middenveld, Zuidenveld, Oostermoer en Westhoek die in januari en februari 2017 in respectievelijk Zeijen, Hooghalen, Erm, Gieten en Dwingeloo, zijn gehouden,  zijn bijzonder goed geslaagd. Er was een goede belangstelling en er werd volop gediscussieerd over belangrijke onderwerpen. Deze bijeenkomsten voorzien in een behoefte omdat diverse onderwerpen op lokaal niveau met elkaar besproken kunnen worden. Uiteraard werd gesproken over de fauna in Drenthe. De indruk bestaat dat het gevoel voor de praktijk weer begint te leven door noodzakelijke maatregelen te doen nemen die echt noodzakelijk zijn om de huidige fauna en biodiversiteit te verbeteren.  Gewezen werd op het belang om schade vooral te melden omdat de provincie dan ook passende maatregelen kan nemen.

Lees meer...
 
Première film “Drentse Boermarken..uniek in Europa”

Tijdens de Algemene Vergadering op 26 november 2015 in Rolde, ging de film “Drentse Boermarken uniek in Europa” in première. Het is een film, waarin niet alleen het unieke karakter van de Boermarken wordt belicht, maar ook komen bijzondere plekken die door Boermarken worden beheerd in beeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan onder andere het Kikkersveentje bij Zeijen, de pingoruïne bij Hijken en de schaopwas bij Langeloo. Ook wordt aandacht besteed aan Drentse brinken die in eigendom zijn bij de Boermarken.

Lees meer...
 
Boermarken willen betere flora en fauna in Drenthe

Onlangs ondersteunde de directeur van Regio Noord van Natuurmonumenten, de heer Wilfred Alblas, de mening van de voorzitter van de Vereniging Drentse Boermarken, de heer Albert Lanting, dat de Drentse velden leeg zijn, met de opmerking dat daar wat aan gedaan moet worden. Een eensgezinde constatering zou je zeggen.... Echter als het aankomt op de oorzaak van de constatering dan geeft de heer Alblas uitdrukkelijk aan dat de schuld niet bij Natuurmonumenten ligt, maar bij de boeren met hun maisoogst en bij de bermbeheerders. Een opmerking die bij boeren totaal verkeerd valt, gezien hun inzet voor de flora en fauna in Drenthe, mede vanwege het feit dat boeren momenteel op een onevenredige wijze worden geconfronteerd met schade door te veel predatoren die vanuit de beschermde gebieden van de terreinbeherende instanties, hun voor de fauna in Drenthe, vernietigende werk doen.

 

Deze constatering wordt bevestigd door een onderzoek dat de Vereniging Drentse Boermarken heeft gedaan bij een aantal Boermarken, Wildbeheereenheden en Vogelbeschermingsorganisaties in Drenthe. Ook is geconstateerd dat in de landbouw zelf, in samenwerking met loonwerkers, nog meer verbeteringen kunnen worden gerealiseerd aangaande nestbescherming. Ongenuanceerde beschuldigingen, als die van de heer Alblas, werken niet bepaald stimulerend bij boeren.

 

De Vereniging Drentse Boermarken vindt het de hoogste tijd worden dat de TBO's , samen met de boeren en Boermarken, tot een verbeterplan komen om de flora en fauna van de Drents eigene soorten, zoals dat ook in het Flora en Faunaplan van de Provincie Drenthe wordt genoemd, te verbeteren.

 

Bij de behandeling van het Flora en Faunabeleidsplan van de Provincie Drenthe, eind 2014, heeft de Vereniging Drentse Boermarken samen met 4 andere plattelandsorganisaties, de zgn. plattelandsalliantie, ook al aangedrongen op nadere samenwerking met de TBO's. Daar is door de TBO's tot nu toe niet op gereageerd. De Boermarken vinden het de hoogste tijd daar nu gezamenlijk de schouders onder te zetten.

 
Kringvergaderinqen 2015 VDB bezorgd over de flora en fauna in Drenthe

De Vereniging Drentse Boermarken (VDB), de overkoepelende belangenvereniging van 87 Boermarken in Drenthe met een totaal werkgebied van ongeveer 200.000 hectares, constateert in de in februari en maart 2015 gehouden vijf kringvergaderingen, dat er grote onrust leeft bij deze Boermarken en plattelandbevolking. In de afgelopen 10-15 jaar zijn er ongeveer 15 bodembroedersoorten en veel wild verdwenen ( o.a. korhoen, grutto, patrijs, haas, fazant etc.) De belangrijkste oorzaak is de bescherming van predatoren zoals de vos in terreinen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Drents Landschap.


In deze gebieden bevinden zich ook de kraamkamers van deze dieren, dagelijks zwerven de predatoren uit naar onze cultuurgebieden en vreten daar hun buik vol om daarna terug te keren naar hun beschermde gebied (bed and breakfast). De reden dat ze naar onze gebieden komen is dat de natuurterreinen al leeg zijn en het platteland nog wat te bieden heeft, zoals wilde fauna maar ook kippen en hobbymatig gehouden dieren.

 

Het beleid van de bovengenoemde natuurorganisaties is volledig doorgeslagen en gespeend van iedere realiteitszin en zal leiden tot een faillissement van onze Drentse fauna zeggen de volmachten op de genoemde bijeenkomsten. “Natuurorganisaties hebben geen oog meer voor het Drents eigene” aldus de vele reaches. De Boermarken zien met lede ogen aan hoe dit beleid, bedacht achter tekentafels, zijn weerslag krijgt in onze Drentse natuur. De Drentse fauna gaat volledig verloren. Met het mogelijk toelaten van groot wild en de wolf wordt een vlucht naar voren genomen, terwijl er geen rekening wordt afgelegd voor het verdwijnen van soorten. Op het gebied van de flora is het niet beter gesteld, vernatting van gebieden, veel opslag van vogelkers en berk, fluitekruid en Jacobskruiskruid.

 

 De Boermarken roepen nogmaals bovenvermelde natuurorganisaties en de beleidsmakers van de provincie Drenthe op, om samen een front te maken tegen de verdere teloorgang van de natuur op ons platteland en om samen te gaan werken aan een revitalisering van hun en onze eigendommen.

 
Politiek laat boeren en Boermarken in de steek

Inspraak reactie op het Flora en Fauna beleidsplan Drenthe in de Commissie Omgevingsbeleid op 26 november 2014 door VDB voorzitter Albert Lanting

De Vereniging Drentse Boermarken(VDB) maakt graag van de gelegenheid gebruik om in te spreken op dit beleidsplan. Wij vertegenwoordigen 87 individuele boermarken die in Drenthe nog actief zijn. Boermarken zijn, na de Hunebedden, het oudste cultuurgoed van Drenthe en er bestaan plannen deze boermarken voor te dragen voor de wereld erfgoedlijst voor immaterieel erfgoed van de Unesco. Marken waren eeuwenlang in Noord-West Europa overal aanwezig en zijn nu alleen nog in Drenthe actief.

 

Dat die gezamenlijke Markevorm alleen nog in Drenthe aanwezig is, is dankzij de gezamenlijke jachtvelden verhuur waarvan de opbrengsten worden besteed aan doelen ten gezamenlijke nutte op het platteland. Dit Flora en Fauna beleidsplan, waarbij jacht en beheer worden geminimaliseerd, legt de bijl aan de wortel van hun voortbestaan; wij betreuren dat daaraan geen aandacht is besteed, temeer omdat in het nieuwe EU beleid collectieven (marken )weer een belangrijke rol krijgen.

Lees meer...
 
Boerhoorn eindelijk na 62 jaar terug in Zeijen

Het boermarke bestuur heeft de originele boerhoorn van 1881 weer terug naar Zeijen weten te halen. De boerhoorn is een instrument waarop door de voorzitter van de boermarke werd geblazen om de inwoners van het dorp bij elkaar te halen wanneer er vroeger bijvoorbeeld sneeuwgeruimd moest worden in het dorp. Ook werd er op geblazen om de jaarlijkse boervergadering te openen en bij het ontsteken van het paasvuur. De boerderij "Barringe Erve" ooit gestaan aan de Zuiderstraat tussen huis nr 3 en nr 5 is in 1953 aangekocht door het Openluchtmuseum te Arnhem inclusief de gehele inboedel met daarbij de boerhoorn. De boerderij is in het Openlucht museum weer opgebouwd en kan daar worden bezichtigd. Als je in de boerderij kijkt dan hangt daar ook een boerhoorn aan de muur ,dit is een replica van de originele deze ligt namelijk in depot te Schaarsbergen.

Lees meer...
 
Waar een zoektocht naar een boerhoorn wel niet toe kan leiden

Naar aanleiding van onze zoektocht naar de originele boerhoorn van de Boermarke Zeijen, zijn wij benaderd door de Npo tv voor het programma "Landinwaarts".

Zij hadden via google op de website www.zeijen.nu ons artikel over de zoektocht gelezen, en wilden daar graag tv opnames van maken.

Hier hebben wij aan meegewerkt en is het resultaat op 2 april 2015 om 19.20 uur op Npo 2 vertoond.

Foto van links naar rechts: Gerko Brink, Jan Takens, Dieuwertje Blok, Roelof Barels, Bert Bonder.

 
Boermarkendag 5 september 2014

Een zeer geslaagde dag waar vele belangstellenden aanwezig waren. Ook politieke vertegenwoordigers waren aanwezig en toonden hun waardering voor het goede werk van Boermarken. Die dag werd nog duidelijker dat Boermarken een belangrijke rol spelen op het platteland en daarmee bouwen aan een goede leefomgeving voor velen.

Lees meer...
 
Omzwervinqen van een Boerhoorn

De Boerhoorn is een instrument dat vroeger bij de Boermarke dienst deed als communicatiemiddel. Was er brand, moest er sneeuw geschept worden, moest er geoogst worden of was er een andere belangrijke gebeurtenis, dan werd de boerhoorn geblazen om de mensen bij elkaar te krijgen.

Door de veranderende communicatiemiddelen werd de boerhoorn steeds minder gebruikt. Alleen nog bij traditionele gebeurtenissen wordt vandaag de dag de boerhoorn bij diverse Boermarken nog gebruikt.

Dat verminderde gebruik van de boerhoorn had tot gevolg, dat dit instrument van de Boermarke soms bleef “hangen” bij een familie die ooit bestuurlijk bij de Boermarke was betrokken maar enkele geslachten later, niet meer.

Soms komt het voor dat de betreffende familie “vergeten” is dat het instrument nog steeds eigendom van de Boermarke is en dat men denkt nu zelf eigenaar te zijn.

In juridische zin wordt het begrip eigenaar van het instrument en houder van het instrument, door elkaar gehaald.

Zo was dat ook het geval met de boerhoorns van de Boermarke Odoorn -Klijndijk en die van de Boermarke Weerdinge.

Door bemiddeling van VDB secretaris Jan van der Struik, kwam de boerhoorn van de Boermarke Odoorn-Klijndijk op 23 September 2010 weer bij de rechtmatige eigenaar, de Boermarke Odoorn- Klijndijk, terecht en de boerhoorn van de Boermarke Weerdinge op 20 juli 2014.

De terugkeer van de boerhoorns werd op gepaste wijze gevierd.

 
Boermarken in de belangstelling op Open Monumentendag 2013


Door de Gemeente Aa en Hunze werd op zaterdag 14 september 2013, op diverse plaatsen in de gemeente, aandacht besteed aan de Open Monumentendag.
Het thema was dit jaar  "Macht en Pracht".

Onder het begrip macht valt ook de Boermarken die, ontstaan in de middeleeuwen, de voorlopers waren van de huidige gemeenten.

Secretaris Jan van der Struik van de Vereniging Drentse Boermarken uit Rolde, vertelde in museum "de Kluis" in Eext over de ontstaansgeschiedenis van de Boermarken, hun betekenis vroeger en nu. In Drenthe zijn nog 87 Boermarken actief in de gemeenschap.

Zo´n 60 bezoekers kwamen die dag langs in Eext om iets te horen en te zien over de Boermarken. Boermarke voorzitter Marchienes Jobing uit Eext vertelde aanvullend over de waardelen in de Boermarke Eext en er werd ook nog op de Boerhoorn geblazen door Boermarke bestuurslid Jan Albert Dekker. Enkele jeugdige bezoekers ondervonden dat het boerhoorn blazen nog niet zo gemakkelijk is.  

Concluderend: 

  • voor de bezoekers leuke en interessante informatie
  • voor de organisatie een zeer geslaagde dag

img_7793

Boermarke bestuurslid Jan Albert Dekker blaast de Boerhoorn.

 
Koninklijke belangstelling voor Drentse Boermarken

Als secretaris van de Vereniging Drentse Boermarken, was ik als gast uitgenodigd bij het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op dinsdag 28 mei 2013 in de Havezate Mensinge in Roden.

50 gasten uit Groningen en 50 gasten uit Drenthe stonden aan sta-tafels in de tuin om een gesprek met het koninklijk paar te kunnen hebben. De 6 tafels van o.a. landbouw en industrie werden bezocht door Willem-Alexander en de 6 tafels van o.a. cultuur en sport kregen bezoek van Maxima.

Koninklijke belangstelling voor de Drentse Boermarken

Onze tafel met vertegenwoordigers van landbouw: LTO, Avebe, Suiker Unie, Dacom, Hooghoudt en Vereniging Drentse Boermarken, was als eerste aan de beurt. Ik mocht het spits afbijten en heb de Koning in enkele minuten iets over het bijzondere fenomeen Boermarken in Drenthe mogen vertellen. 

 

Ik had de Beleidsvisie ” Toekomst Drentse Boermarken…Een nieuwe weg” , die op 8 april 2011, is aangeboden aan de Commissaris van de Koningin in Drenthe, de heer Jacques Tichelaar, meegenomen, om hem ook de mooie foto van het standbeeld van de Boerhoornblazer in Rolde, die voorop deze Beleidsvisie staat, te laten zien. Hij was zeer geïnteresseerd en heeft mij uitdrukkelijk bedankt voor de informatie. Alle gasten kregen de gelegenheid met het koninklijk paar te praten.

Maxima had gesprekken met o.a. Sem Schilt, de 4 voudig wereld kampioen K1

 

Een prachtige dag met veel zon die een onuitwisbare herinnering heeft achtergelatenbij alle gasten en zeker bij de Koning en Koningin.

 

Ik heb het een eer gevonden onze Drentse Boermarken onder de Koninklijke aandacht te mogen brengen.

 

Jan van der Struik