Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
Markigheden

Welkom op de website van de Vereniging Drentse Boermarken. U bevindt zich nu op de pagina Markigheden. Op deze pagina delen wij nieuws, wetenswaardigheden en andere informatie met u. Heeft u tips of opmerkingen over deze pagina / website? Neem dan contact op met ons via de gegevens die u vindt aan de linkerkant van deze pagina. 

 
Boermarke Gees actief met snoeidag

Zaterdag 27 februari 2016 is er een snoeidag gehouden door de Boermarke Gees in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Een actieve dag met een mooi resultaat.

 

Lees meer...
 
Drentse Boermarken willen op lijst van immaterieel werelderfgoed Unesco

De Vereniging Drentse Boermarken gaat moeite doen de Boermarken op de lijst van immaterieel erfgoed in Nederland te krijgen. Het unieke karakter van de Boermarken mag volgens secretaris Jan van der Struik niet verloren gaan en moet worden veilig gesteld voor de toekomst.

 

Lees meer...
 
Première film “Drentse Boermarken..uniek in Europa”

Tijdens de Algemene Vergadering op 26 november 2015 in Rolde, ging de film “Drentse Boermarken uniek in Europa” in première. Het is een film, waarin niet alleen het unieke karakter van de Boermarken wordt belicht, maar ook komen bijzondere plekken die door Boermarken worden beheerd in beeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan onder andere het Kikkersveentje bij Zeijen, de pingoruïne bij Hijken en de schaopwas bij Langeloo. Ook wordt aandacht besteed aan Drentse brinken die in eigendom zijn bij de Boermarken.

Lees meer...
 
Boermarken willen betere flora en fauna in Drenthe

Onlangs ondersteunde de directeur van Regio Noord van Natuurmonumenten, de heer Wilfred Alblas, de mening van de voorzitter van de Vereniging Drentse Boermarken, de heer Albert Lanting, dat de Drentse velden leeg zijn, met de opmerking dat daar wat aan gedaan moet worden. Een eensgezinde constatering zou je zeggen.... Echter als het aankomt op de oorzaak van de constatering dan geeft de heer Alblas uitdrukkelijk aan dat de schuld niet bij Natuurmonumenten ligt, maar bij de boeren met hun maisoogst en bij de bermbeheerders. Een opmerking die bij boeren totaal verkeerd valt, gezien hun inzet voor de flora en fauna in Drenthe, mede vanwege het feit dat boeren momenteel op een onevenredige wijze worden geconfronteerd met schade door te veel predatoren die vanuit de beschermde gebieden van de terreinbeherende instanties, hun voor de fauna in Drenthe, vernietigende werk doen.

 

Deze constatering wordt bevestigd door een onderzoek dat de Vereniging Drentse Boermarken heeft gedaan bij een aantal Boermarken, Wildbeheereenheden en Vogelbeschermingsorganisaties in Drenthe. Ook is geconstateerd dat in de landbouw zelf, in samenwerking met loonwerkers, nog meer verbeteringen kunnen worden gerealiseerd aangaande nestbescherming. Ongenuanceerde beschuldigingen, als die van de heer Alblas, werken niet bepaald stimulerend bij boeren.

 

De Vereniging Drentse Boermarken vindt het de hoogste tijd worden dat de TBO's , samen met de boeren en Boermarken, tot een verbeterplan komen om de flora en fauna van de Drents eigene soorten, zoals dat ook in het Flora en Faunaplan van de Provincie Drenthe wordt genoemd, te verbeteren.

 

Bij de behandeling van het Flora en Faunabeleidsplan van de Provincie Drenthe, eind 2014, heeft de Vereniging Drentse Boermarken samen met 4 andere plattelandsorganisaties, de zgn. plattelandsalliantie, ook al aangedrongen op nadere samenwerking met de TBO's. Daar is door de TBO's tot nu toe niet op gereageerd. De Boermarken vinden het de hoogste tijd daar nu gezamenlijk de schouders onder te zetten.

 
Kringvergaderinqen 2015 VDB bezorgd over de flora en fauna in Drenthe

De Vereniging Drentse Boermarken (VDB), de overkoepelende belangenvereniging van 87 Boermarken in Drenthe met een totaal werkgebied van ongeveer 200.000 hectares, constateert in de in februari en maart 2015 gehouden vijf kringvergaderingen, dat er grote onrust leeft bij deze Boermarken en plattelandbevolking. In de afgelopen 10-15 jaar zijn er ongeveer 15 bodembroedersoorten en veel wild verdwenen ( o.a. korhoen, grutto, patrijs, haas, fazant etc.) De belangrijkste oorzaak is de bescherming van predatoren zoals de vos in terreinen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Drents Landschap.


In deze gebieden bevinden zich ook de kraamkamers van deze dieren, dagelijks zwerven de predatoren uit naar onze cultuurgebieden en vreten daar hun buik vol om daarna terug te keren naar hun beschermde gebied (bed and breakfast). De reden dat ze naar onze gebieden komen is dat de natuurterreinen al leeg zijn en het platteland nog wat te bieden heeft, zoals wilde fauna maar ook kippen en hobbymatig gehouden dieren.

 

Het beleid van de bovengenoemde natuurorganisaties is volledig doorgeslagen en gespeend van iedere realiteitszin en zal leiden tot een faillissement van onze Drentse fauna zeggen de volmachten op de genoemde bijeenkomsten. “Natuurorganisaties hebben geen oog meer voor het Drents eigene” aldus de vele reaches. De Boermarken zien met lede ogen aan hoe dit beleid, bedacht achter tekentafels, zijn weerslag krijgt in onze Drentse natuur. De Drentse fauna gaat volledig verloren. Met het mogelijk toelaten van groot wild en de wolf wordt een vlucht naar voren genomen, terwijl er geen rekening wordt afgelegd voor het verdwijnen van soorten. Op het gebied van de flora is het niet beter gesteld, vernatting van gebieden, veel opslag van vogelkers en berk, fluitekruid en Jacobskruiskruid.

 

 De Boermarken roepen nogmaals bovenvermelde natuurorganisaties en de beleidsmakers van de provincie Drenthe op, om samen een front te maken tegen de verdere teloorgang van de natuur op ons platteland en om samen te gaan werken aan een revitalisering van hun en onze eigendommen.

 
Politiek laat boeren en Boermarken in de steek

Inspraak reactie op het Flora en Fauna beleidsplan Drenthe in de Commissie Omgevingsbeleid op 26 november 2014 door VDB voorzitter Albert Lanting

De Vereniging Drentse Boermarken(VDB) maakt graag van de gelegenheid gebruik om in te spreken op dit beleidsplan. Wij vertegenwoordigen 87 individuele boermarken die in Drenthe nog actief zijn. Boermarken zijn, na de Hunebedden, het oudste cultuurgoed van Drenthe en er bestaan plannen deze boermarken voor te dragen voor de wereld erfgoedlijst voor immaterieel erfgoed van de Unesco. Marken waren eeuwenlang in Noord-West Europa overal aanwezig en zijn nu alleen nog in Drenthe actief.

 

Dat die gezamenlijke Markevorm alleen nog in Drenthe aanwezig is, is dankzij de gezamenlijke jachtvelden verhuur waarvan de opbrengsten worden besteed aan doelen ten gezamenlijke nutte op het platteland. Dit Flora en Fauna beleidsplan, waarbij jacht en beheer worden geminimaliseerd, legt de bijl aan de wortel van hun voortbestaan; wij betreuren dat daaraan geen aandacht is besteed, temeer omdat in het nieuwe EU beleid collectieven (marken )weer een belangrijke rol krijgen.

Lees meer...
 
Boerhoorn eindelijk na 62 jaar terug in Zeiien

Het boermarke bestuur heeft de originele boerhoorn van 1881 weer terug naar Zeijen weten te halen. De boerhoorn is een instrument waarop door de voorzitter van de boermarke werd geblazen om de inwoners van het dorp bij elkaar te halen wanneer er vroeger bijvoorbeeld sneeuwgeruimd moest worden in het dorp. Ook werd er op geblazen om de jaarlijkse boervergadering te openen en bij het ontsteken van het paasvuur. De boerderij "Barringe Erve" ooit gestaan aan de Zuiderstraat tussen huis nr 3 en nr 5 is in 1953 aangekocht door het Openluchtmuseum te Arnhem inclusief de gehele inboedel met daarbij de boerhoorn. De boerderij is in het Openlucht museum weer opgebouwd en kan daar worden bezichtigd. Als je in de boerderij kijkt dan hangt daar ook een boerhoorn aan de muur ,dit is een replica van de originele deze licht namelijk in depot te Schaarsbergen.

Lees meer...
 
Waar een zoektocht naar een boerhoorn wel niet toe kan leiden

Naar aanleiding van onze zoektocht naar de originele boerhoorn van de Boermarke Zeijen, zijn wij benaderd door de Npo tv voor het programma "Landinwaarts".

Zij hadden via google op de website www.zeijen.nu ons artikel over de zoektocht gelezen, en wilden daar graag tv opnames van maken.

Hier hebben wij aan meegewerkt en is het resultaat op 2 april 2015 om 19.20 uur op Npo 2 vertoond.

Foto van links naar rechts: Gerko Brink, Jan Takens, Dieuwertje Blok, Roelof Barels, Bert Bonder.

 
Boermarkendag 5 september 2014

Een zeer geslaagde dag waar vele belangstellenden aanwezig waren. Ook politieke vertegenwoordigers waren aanwezig en toonden hun waardering voor het goede werk van Boermarken. Die dag werd nog duidelijker dat Boermarken een belangrijke rol spelen op het platteland en daarmee bouwen aan een goede leefomgeving voor velen.

Lees meer...
 
Omzwervinqen van een Boerhoorn

De Boerhoorn is een instrument dat vroeger bij de Boermarke dienst deed als communicatiemiddel. Was er brand, moest er sneeuw geschept worden, moest er geoogst worden of was er een andere belangrijke gebeurtenis, dan werd de boerhoorn geblazen om de mensen bij elkaar te krijgen.

Door de veranderende communicatiemiddelen werd de boerhoorn steeds minder gebruikt. Alleen nog bij traditionele gebeurtenissen wordt vandaag de dag de boerhoorn bij diverse Boermarken nog gebruikt.

Dat verminderde gebruik van de boerhoorn had tot gevolg, dat dit instrument van de Boermarke soms bleef “hangen” bij een familie die ooit bestuurlijk bij de Boermarke was betrokken maar enkele geslachten later, niet meer.

Soms komt het voor dat de betreffende familie “vergeten” is dat het instrument nog steeds eigendom van de Boermarke is en dat men denkt nu zelf eigenaar te zijn.

In juridische zin wordt het begrip eigenaar van het instrument en houder van het instrument, door elkaar gehaald.

Zo was dat ook het geval met de boerhoorns van de Boermarke Odoorn -Klijndijk en die van de Boermarke Weerdinge.

Door bemiddeling van VDB secretaris Jan van der Struik, kwam de boerhoorn van de Boermarke Odoorn-Klijndijk op 23 September 2010 weer bij de rechtmatige eigenaar, de Boermarke Odoorn- Klijndijk, terecht en de boerhoorn van de Boermarke Weerdinge op 20 juli 2014.

De terugkeer van de boerhoorns werd op gepaste wijze gevierd.

 
Koninklijke belangstelling voor Drentse Boermarken

Als secretaris van de Vereniging Drentse Boermarken, was ik als gast uitgenodigd bij het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op dinsdag 28 mei 2013 in de Havezate Mensinge in Roden.

50 gasten uit Groningen en 50 gasten uit Drenthe stonden aan sta-tafels in de tuin om een gesprek met het koninklijk paar te kunnen hebben. De 6 tafels van o.a. landbouw en industrie werden bezocht door Willem-Alexander en de 6 tafels van o.a. cultuur en sport kregen bezoek van Maxima.

Koninklijke belangstelling voor de Drentse Boermarken

Onze tafel met vertegenwoordigers van landbouw: LTO, Avebe, Suiker Unie, Dacom, Hooghoudt en Vereniging Drentse Boermarken, was als eerste aan de beurt. Ik mocht het spits afbijten en heb de Koning in enkele minuten iets over het bijzondere fenomeen Boermarken in Drenthe mogen vertellen. 

 

Ik had de Beleidsvisie ” Toekomst Drentse Boermarken…Een nieuwe weg” , die op 8 april 2011, is aangeboden aan de Commissaris van de Koningin in Drenthe, de heer Jacques Tichelaar, meegenomen, om hem ook de mooie foto van het standbeeld van de Boerhoornblazer in Rolde, die voorop deze Beleidsvisie staat, te laten zien. Hij was zeer geïnteresseerd en heeft mij uitdrukkelijk bedankt voor de informatie. Alle gasten kregen de gelegenheid met het koninklijk paar te praten.

Maxima had gesprekken met o.a. Sem Schilt, de 4 voudig wereld kampioen K1

 

Een prachtige dag met veel zon die een onuitwisbare herinnering heeft achtergelatenbij alle gasten en zeker bij de Koning en Koningin.

 

Ik heb het een eer gevonden onze Drentse Boermarken onder de Koninklijke aandacht te mogen brengen.

 

Jan van der Struik

 

 
Kringvergaderingen 2013

Bestuur VDB gaat weer de provincie in

Het bestuur van de Vereniging Drentse Boermarken (VDB) vindt het heel belangrijk nauw contact te houden met de 87 leden Boermarken. Eens in de twee jaar worden er daarom in de vijf kringen bijeenkomsten georganiseerd waar met de volmachten in kleine kring kan worden gesproken over diverse onderwerpen die voor de Boermarken belangrijk zijn.

 

Boermarken kunnen punten ter bespreking indienen bij hun kringbestuurslid of bij het secretariaat van de VDB.

 

Zo zal er door bestuursleden van de Agrarische Natuur Vereniging Drenthe o.a. gesproken worden over biomassa, composteren op het eigen agrarische bedrijf. Nieuwe mogelijkheden door wijziging van wet- en regelgeving 2013. Hier liggen mogelijkheden voor Boermarken.

Ook zal aandacht worden besteed aan agrarisch natuurbeheer in combinatie met het gemeenschappelijk landbouwbeleid ( GLB) en de wijze waarop dorp en streek hierbij betrokken kan worden.

 

De kringbijeenkomsten worden als volgt gehouden- aanvang 20.00 uur:

 • Oostermoer - do. 17 januari zaal Jimms Gieten
 • Middenveld - do. 7 februari Dorpshuis Zwiggelte
 • Noordenveld - do. 14 februari Hingstman Zeijen
 • Zuidenveld - do. 21 februari de Zwerfkei Gees
 • Westhoek - do. 28 februari de Brink Dwingeloo

 Voorzitter van de kringvergadering is het betreffende kringbestuurslid

 
Boermarken in de belangstelling op Open Monumentendag 2013


Door de Gemeente Aa en Hunze werd op zaterdag 14 september 2013, op diverse plaatsen in de gemeente, aandacht besteed aan de Open Monumentendag.
Het thema was dit jaar  "Macht en Pracht".

Onder het begrip macht valt ook de Boermarken die, ontstaan in de middeleeuwen, de voorlopers waren van de huidige gemeenten.

Secretaris Jan van der Struik van de Vereniging Drentse Boermarken uit Rolde, vertelde in museum "de Kluis" in Eext over de ontstaansgeschiedenis van de Boermarken, hun betekenis vroeger en nu. In Drenthe zijn nog 87 Boermarken actief in de gemeenschap.

Zo´n 60 bezoekers kwamen die dag langs in Eext om iets te horen en te zien over de Boermarken. Boermarke voorzitter Marchienes Jobing uit Eext vertelde aanvullend over de waardelen in de Boermarke Eext en er werd ook nog op de Boerhoorn geblazen door Boermarke bestuurslid Jan Albert Dekker. Enkele jeugdige bezoekers ondervonden dat het boerhoorn blazen nog niet zo gemakkelijk is.  

Concluderend: 

 • voor de bezoekers leuke en interessante informatie
 • voor de organisatie een zeer geslaagde dag

img_7793

Boermarke bestuurslid Jan Albert Dekker blaast de Boerhoorn.

 
Grote belangstelling op Alg. Vergadering VDB

IMG_7507

De Algemene Vergadering van de Vereniging Drentse Boermarken, die traditie getrouw op de laatste donderdag van november in Rolde wordt gehouden, dit jaar voor de 22e keer op 29 november 2012, trok evenals voorgaande bijeenkomsten een grote belangstelling.

 

De vergadering werd met de Boerhoorn ”open geblazen”  door twee Volmachten t.w. Harm van Rhee uit Gasteren en Jan-Albert Dekker uit Eext.

 

IMG_7508

Veel Volmachten alsmede vertegenwoordigers van Wildbeheereenheden en andere genodigden waren vanuit Drenthe naar Rolde gekomen. Naast 

de huishoudelijke agendapunten was er veel belangstelling en aandacht voor de beide sprekers:

 • Gerben Heslinga, secretaris van Skalsumernatuurbeheer (Fr.) sprak over “Weidevogels, bescherming en predatie”,
 • Hessel Agema, veehouder te Kollumerpomp ( Fr.) hield een inleiding over “Koe en natuur en de biodiversiteit”.

In hun verhalen besteedden zij aandacht aan het feit hoe op een modern veehouderijbedrijf toch plaats is voor weidevogels en een grote biodiversiteit. Goede aandacht aan grassoorten, bescherming voor de weidevogels en voldoende water zijn erg belangrijk. Sommige weidevogelsoorten gaan in aantal achteruit terwijl andere soorten juist in aantal vooruit gaan. Gewas van percelen met een uitgestelde maaidatum kunnen heel goed worden aangewend in het rantsoen van de (melk)koeien. Bovendien besteedden sprekers aandacht aan de meerwaarde van kruiden in het rantsoen ten behoeve van de gezondheid van de dieren en de weidevogels. Van groot belang vonden sprekers de goede samenwerking met de Universiteit in Wageningen.

 

Vanuit de Boermarken kwam de oproep aan het bestuur van de Vereniging Drentse Boermarken om in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de komende jaren goede aandacht aan deze materie te besteden en vooral de praktijk dichter bij de ambtenarij te brengen.

 
Project Behoud Cultuurhistorie Drentse Boermarken

In de komende twee jaar zal de secretaris van de Vereniging Drentse Boermarken, Jan van der Struik, alle leden Boermarken bezoeken om belangrijke historische gegevens van de Boermarken vast te leggen. Door middel van gesprekken, foto’s, geluidsopnamen, hoopt de VDB veel kennis, die er nu nog is bij veel Volmachten van de Boermarken, vast te leggen. Ook zullen gegevens ter kennis kunnen worden gebracht van schoolklassen, bewoners van en bezoekers aan Drenthe. Het Drents Archief zal in haar nieuwe studio in Assen aandacht aan deze onderwerpen gaan besteden. Dit project wordt ondersteund door de Provincie Drenthe en het Drents Archief.

 

Tevens zal de secretaris in de contacten aandacht vragen van de Boermarken voor de archieven. Van belang is dat archieven op goede wijze worden bewaard. Het Drents Archief heeft daar goede mogelijkheden voor. Ook kunnen er digitaal zaken worden vastgelegd.

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2