Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Slener Jagers
Natuurliefhebbers met een passie

In een groot deel van Drenthe kent ieder dorp een boermarke, waarin de plaatselijke boeren hun gezamenlijke belangen behartigen.. De boermarkes worden gefinancierd  door de inkomsten uit de verhuur van de jachtrechten van het boermarkeveld. Zo is dat ook in Sleen geregeld.In vroeger tijden was de jacht nog een lucratieve bezigheid. Tegenwoordig is de jager vooral een beheerder en is het bemachtigen van een stukje wild slechts een klein aspect van de activiteiten die jagers jaar rond in het veld uitvoeren. Ter vergelijking: Werden er in de jaren zeventig en beginjaren tachtig nog elk jaar zo’n honderd hazen geschoten, de laatste jaren zijn dat er elk seizoen hooguit  twee of drie. We laten ze liever lopen. De hazenstand is de afgelopen twee decennia dramatisch teruggelopen. Dat geldt ook voor de stand van de weidevogels, fazanten en konijnen. Daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen, en waar mogelijk proberen wij als jagers daar iets tegen te ondernemen: We proberen biotopen te verbeteren door lichtplekken te zagen in de vele bossingels in ons veld, zodat er meer ondergroei ontstaat, waar vogels en dieren dan weer dekking en voedsel in vinden, we proberen het aantal vossen en kraaien binnen de perken te houden, tijdens winterse omstandigheden wordt er zo nodig bijgevoerd, we houden toezicht op stroperij en er worden jaarlijks tellingen georganiseerd, met name van de reeën in ons gebied. Aan de hand van de telresultaten bepaalt de provincie wat er moet worden geschoten. Ook houden wij, op verzoek van de provincie, elk jaar een algemene inventarisatie van de complete fauna in een vast gebied van honderd hectare. Dat doen we al vele jaren, zodat men een duidelijk beeld krijgt van de ontwikkeling van de stand van veel soorten dieren en vogels. Telden wij twintig jaar terug nog tientallen patrijzen in ons veld, nu zijn we blij met twee stuks. Op patrijzen wordt overigens al jaren niet meer gejaagd. Ook het valwild,,  dieren die door het verkeer zijn omgekomen, wordt door ons geregistreerd. Die registratie van alles wat gevonden en geschoten wordt, gebeurt tegenwoordig digitaal in het Fauna Registratie Systeem, het FRS. Jagers zijn daartoe wettelijk verplicht. De provincie heeft inzicht in dit systeem.
Goed beheer noodzakelijk

De provincie Drenthe heeft in de nieuwe natuurbeschermingswet vastgelegd dat Drenthe een reeënbestand van zo’n 11000 dieren kan huisvesten. Door zorgvuldige registratie is bewezen dat een hogere stand leidt tot meer aanrijdingen en verdrinkingen met- en van reeën. In het boermarkeveld van Sleen is het aantal reeën de laatste vijftien jaar stabiel. Elk jaar krijgen wij van de provincie afschotvergunningen voor gemiddeld vijf  reeën. Daardoor zijn wij in staat om een natuurlijke selectie toe te passen door met name de oudere- en zwakkere dieren te schieten,  en blijft er een vitale reeënpopulatie over, die de ruimte heeft om een goed leven te lijden. Wanneer de stand hoger zou worden, gaan de dominante dieren de zwakkere exemplaren uit hun territoria verdrijven, met alle gevolgen van dien:  aanrijdingen, verdrinkingen, verzwakking, kortom: meer dierenleed.
Toestanden zoals die zich afspelen in de Oostvaardersplassen, waar geen populatiebeheer plaatsvindt, zijn daarvan een schrijnend voorbeeld.
De Slener Jagers zijn allen lid van de W.B.E. ( wildbeheer eenheid) Mars en Westerstroom, een overkoepelende organisatie die met name het reewildbeheer in groter verband organiseert. Reeën houden zich immers ook niet aan jachtveldgrenzen. De tellingen worden ook altijd in WBE-verband uitgevoerd. Mars en Westerstroom omvat het gebied dat loopt vanaf  Emmen, Diphoorn, Sleen en Noord-Sleen, Erm, Schoonoord, Kibbelveen, Benneveld, Zweeloo, Aalden, Meppen Wezup, Oosterhesselen, Gees en Zwinderen.
Natuurliefhebbers

Het benutten van de natuur zit in de genen van de mens. Zij heeft er haar bestaan aan te danken.
Dat veel mensen in onze moderne consumptiemaatschappij daar niets meer mee hebben, is begrijpelijk. Maar er zijn nog steeds mensen voor wie jagen de grootste passie is die er bestaat. Voor die mensen is de jacht de ultieme natuurbeleving, en is een geschoten stukje wild, dat daarna met zorg wordt bereid, een heerlijke beloning voor vaak vele uren veldwerk.
Biologischer vlees dan dat van een uit het wild geschoten dier kunt U zich niet voorstellen. Dat wij dat jagen met zeer veel terughoudendheid doen, en er pas afschot plaatsvindt als dat ook verantwoord is, staat buiten kijf. Vergeet niet dat jagers in de eerste plaats in hart en ziel natuurliefhebbers zijn die veel tijd en geld spenderen om hun passie te kunnen blijven uitoefenen, ook in de toekomst. De zes jagers tellende jachtcombinatie Sleen hoopt dat ook U kunt blijven genieten van een rijke, gevarieerde fauna in het Boermarkeveld rondom Sleen.                 

 Namens de jachtcombinatie Sleen, Harm Dijkstra.