Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Politiek laat boeren en Boermarken in de steek

Inspraak reactie op het Flora en Fauna beleidsplan Drenthe in de Commissie Omgevingsbeleid op 26 november 2014 door VDB voorzitter Albert Lanting

De Vereniging Drentse Boermarken(VDB) maakt graag van de gelegenheid gebruik om in te spreken op dit beleidsplan. Wij vertegenwoordigen 87 individuele boermarken die in Drenthe nog actief zijn. Boermarken zijn, na de Hunebedden, het oudste cultuurgoed van Drenthe en er bestaan plannen deze boermarken voor te dragen voor de wereld erfgoedlijst voor immaterieel erfgoed van de Unesco. Marken waren eeuwenlang in Noord-West Europa overal aanwezig en zijn nu alleen nog in Drenthe actief.

 

Dat die gezamenlijke Markevorm alleen nog in Drenthe aanwezig is, is dankzij de gezamenlijke jachtvelden verhuur waarvan de opbrengsten worden besteed aan doelen ten gezamenlijke nutte op het platteland. Dit Flora en Fauna beleidsplan, waarbij jacht en beheer worden geminimaliseerd, legt de bijl aan de wortel van hun voortbestaan; wij betreuren dat daaraan geen aandacht is besteed, temeer omdat in het nieuwe EU beleid collectieven (marken )weer een belangrijke rol krijgen.

VDB overleg met de achterban

Dit beleidsplan hebben wij uitgebreid met onze 87 leden boermarken en een aantal gerenommeerde deskundigen besproken. Dat heeft geresulteerd in een zienswijze waarbij ook de contouren voor een beter en een meer op Drenthe toe gesneden beleid in beeld wordt gebracht.

Het eerste dat opvalt is dat er geen evaluatie is gepleegd. Resultaten met ijkpunten vanuit kringloop ,duurzaamheid en biodiversiteit .De waarneming van onze boermarken in heel Drenthe is, dat er veel terug gang is en er veel Drents eigene soorten verdwijnen. Voorbeelden zijn de weidevogels :Grutto, Wulp, Kievit, Scholekster, Tureluur, Snip en Plevier. De veldvogels Korhoen, Patrijs, Fazant, Kwartel en nog een aantal zangvogel soorten.

Ook voor Hazen en Konijnen geldt dat er maar een fractie is van 1950/60.

Ook voor het Flora beleid eenzelfde waarneming: een overdaad aan overwoekerende grote stikstof minnende planten, Fluitenkruid, Brandnetels, Russen en Jacobskruiskruid met bij de bomen de Vogelkers en de Berk.

Gezamenlijk verbeterplannen maken

Wat is er dan logischer om samen met een plattelands coalitie, zoals wij die gevormd hebben, verbeterplannen te maken. Deze opvatting is nog eens bevestigd door het rapport dat in opdracht van Staatssecretaris Dijksma door Alterra, Wageningen en de Dienst Landelijk Gebied is vervaardigd en dat concludeert dat verwevenheid van Natuur en Landbouw geen negatief effect meer heeft op Natuur.

Opvallend is ook de apartheid politiek die de Provincie Drenthe wil toepassen. Volgens de Provincie is beleid nodig voor de landbouw gronden maar niet voor natuur terreinen. Natuurgebieden van Drentse omvang en landschapselementen en landbouwgronden moeten, vinden wij, als een geheel beoordeeld worden.

Door het verdwijnen van de vele (20 tal) door ons genoemde soorten zijn de Drentse velden leeg geworden. Dit weer op te vullen met twee herten soorten en wilde zwijnen is een slechte oplossing. Voor grof wild zijn de in Drenthe aanwezige reeen een prima oplossing.

Risico's van ziekten voor mens en dier

Over de risico's van ziekten voor mens en dier wordt niet gesproken terwijl die zeer aanzienlijk zijn ,bv Pest, Mkz ,Rabies, Vogelgriep waarmee een link naar de massaal aanwezige watervogels is vastgesteld enz. De WHO van de VN adviseert 1/3 vossen per 1000 ha. In Drenthe is dat al het driedubbele 9/10 volgens onze informatie. Predatie problemen worden ontkent, vandaar ook onze conclusie dat deze nota in deze vorm geen aanknopings punten biedt om aan mee te werken. Bij Flora en Fauna beleid in dichtbevolkte gebieden als Drenthe, is beschermen onvoldoende en zullen vormen van beheer noodzakelijk blijven.

Afrondinq

Voorzitter ik rond af. We zijn onlangs gei'nformeerd dat de afronding van de landelijke Natuurwet ernstige vertraging oploopt en nog lang niet is afgerond; ons verzoek aan deze staten commissie is dan ook: stel dit beleidsplan uit en benut de tijd voor constructief overleg met de plattelands coalitie en u krijgt landelijke duidelijkheid en blijft binnen de wettelijke kaders.

RESUMEREND: PROVINCIE DRENTHE

-maak werk van Kringloop en Biodiversiteit.

-eerst evalueren met direct betrokkenen alvorens nieuw beleid te formuleren -formuleer geen beleid over bevoegdheden die u nog niet heeft. Het is afhankelijk van de landelijke politieke besluitvormimg of die uberhaupt zullen worden verleend -maak een betrouwbare kostenanalyse.

-dit beleidsplan is onbeheersbaar en onbetaalbaar.

Vandaar dat wij u oproepen om het voorliggende beleidsplan niet vast te stellen, het thans nog geldende beleidsplan voort te zetten totdat de nieuwe nationale wetgeving is vastgesteld, om daarna in overleg met alie betrokkenen nieuw beleid te formuleren.

Albert Lanting, voorzitter Vereniging Drentse Boermarken

Naschrift: Provinciale Staten hebben het plan goedgekeurd