Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
Toekomstvisie Drentse Boermarken

Een nieuwe weg

Boermarken in Drenthe zijn in velerlei opzicht uniek in de wereld. Deze uit de vroege middeleeuwen stammende rechtspersonen zijn in Drenthe nog steeds actief.

Bij de Vereniging Drentse Boermarken zijn 87 Boermarken aangesloten.

De Boermarken vormen een bindende factor op het platteland, zijn verweven met hun omgeving en genieten het vertrouwen in de streek. Hierdoor is in het verleden, maar ook in deze tijd veel tot stand gekomen.

De vraag doet zich voor wat de toekomst van de Boermarken is. Hoe kunnen Boermarken in deze dynamische tijd, een rol blijven spelen en hoe kan de Vereniging Drentse Boermarken daarbij van dienst zijn.

Het bestuur heeft zich in nauw overleg met de Boermarken beraden over die toekomst en dit neergelegd in een Beleidsvisie getiteld:

"Toekomst Drentse Boermarken...... Een nieuwe weg..."

Er is een vijf-jaren programma geformuleerd met de volgende uitgangspunten:

 • behouden en versterken van de kwaliteit van het esdorpenlandschap
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en natuur op lokaal niveau
 • versterking van de ruimtelijke identiteit van de esdorpen door het herkenbaar maken van cultuurhistorische elementen
 • bijdragen aan een sociaal-economisch vitaal platteland
 • bijdragen aan het verbeteren van het milieu en de leefomgevingskwaliteit
 • professionaliseren van de Vereniging Drentse Boermarken (VDB)

Bij het realiseren van deze doelstellingen wil de VDB nauw samenwerken met de vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe ( BOKD).

Daarnaast wordt er nauwe samenwerking gezocht met diverse instanties in Drenthe :

Provincie Drenthe, Drents Plateau, Gemeenten, LTO Noord, Brinkenwacht, Terreinbeherende instanties, Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, BoerenNatuur, Landschapsbeheer Drenthe,  Milieu Federatie Drenthe, Historische verenigingen, Drents Archief, Lokaal verenigingsleven, Onderwijsinstellingen.

Deze Beleidsvisie is op 8 april 2011, in een speciale bijeenkomst te Rolde, aangeboden aan de Commissaris van de Koningin in Drenthe, 
de heer Jacques Tichelaar.