Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
Boermarken actief op vele fronten

Naast het organiseren van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging Drentse Boermarken (VDB) in Rolde met een centraal onderwerp, zijn er de verenigingsactiviteiten zoals:

 • het informeren van de Boermarken, bijvoorbeeld over juridische zaken, beleid van overheden en de jacht
 • het behartigen van de belangen van de Boermarken
 • het adviseren en bieden van ondersteuning aan Boermarken
 • het organiseren van bijeenkomsten voor leden Boermarken in de vijf Kringen
 • om ontwikkelingen te bespreken en ervaringen uit te wisselen

Sinds haar oprichting heeft de VDB zich op meerdere terreinen projectmatig ingezet. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Biotoopverbeteringsproject in het Oostermoergebied

Dit project werd opgezet in overleg met de directie Landelijke gebieden en Kwaliteitszorg Drenthe. Steun werd verleend door het Ministerie van Landbouw. Het project besloeg een oppervlakte van 5000 ha en bestond uit:

 • ruig laten liggen van bepaalde slootkanten
 • planten van bessendragende struiken
 • bepaalde bosjes dunnen
 • overhoeken inzaaien of inplanten (t.b.v. flora en fauna)
 • gewassen verbouwen die aantrekkelijk zijn voor bijen.

Inzameling plastic

Door de hele Provincie Drenthe verzamelden Boermarken plastic op geconcentreerde plaatsen. Geen plastic in de natuur "Wat deert en niet verteert". Het project liep zo goed dat het in goed overleg met de Provincie Drenthe is overgenomen door de Provincie Drenthe. Het project kreeg landelijke bekendheid en werd nagevolgd door o.a. de Provincie Brabant.

Onderhoud bossen

Ook is de Vereniging Drentse Boermarken in samenwerking met diverse Boermarken actief geweest met onderhoud van particuliere bossen. Veel achterstallig onderhoud is weggewerkt (WCL beleid). Er was een nauwe samenwerking met de Provincie Drenthe en het Ministerie van Landbouw.

Weidevogelbeheer

Boermarken waren en zijn nauw betrokken bij het weidevogelbeheer. In het verleden

is in nauwe samenwerking met het Ministerie van Landbouw ook gewerkt aan het Herstelplan leefgebied Patrijs. Ook de jacht, populatiebeheer en schadebestrijding kregen veel aandacht. Boermarken waren en zijn nauw betrokken bij het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland.

Vul- en spoelplaatsen

In nauw overleg met de Provincie Drenthe zijn op tal van plaatsen vul- en spoelplaatsen aangelegd. Door bijvoorbeeld in het Drentse Aa gebied op geconcentreerde plaatsen vulplaatsen aan te leggen wordt het milieu ontzien.

Groene erven en in de openbare ruimten

In nauw overleg met de vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) is in tal van dorpen gewerkt aan het project "Dorp in het groen"  waarbij het herstel en versterken van karakteristieke beplanting op erven en in de openbare ruimten centraal stond. Plannen werden gemaakt, direct uitgevoerd en naderhand gevolgd door snoeicursussen.

Dorpsplannen

Met het project Drentécole werden samen met BOKD  en dorpsbelangenorganisaties plannen gemaakt voor de toekomst van de leefomgeving van dorpen. Dit laatste project is eigenlijk de voorloper geweest van de dorpsomgevings-plannen.

Dorp en Landbouw

De Vereniging  Drentse Boermarken (VDB) werkte nauw samen met de vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) bij het project "Dorp en Landbouw". In Wezup is het uitgevoerd. Doel is om agrariërs en niet agrariërs met elkaar in gesprek te brengen en begrip voor elkaar te krijgen. Het resultaat van het project is een nieuw samenwerkingsverband tussen boeren en de bewoners. Dit heeft vorm gekregen in een Agrarische Natuurvereniging, met als doel het gezamenlijk versterken van de kwaliteit van het cultuurlandschap.

Ook in Norg is zo'n project uitgevoerd.